Menu

Disclaimer oplossingenboek

Disclaimer gebruik oplossingenboek

De gebruiker van dit oplossingenboek verklaart hierbij dat hij/zij akkoord gaat, dan wel bekend is met de volgende daarbij gehanteerde uitgangspunten:

• De lijst met oplossingen beoogt geen volledige lijst te zijn, maar geeft overzicht van beschikbare
  
oplossingen. Er worden leveranciers  genoemd, het is mogelijk dat er nog andere leveranciers zijn voor 
  soortgelijke producten. Ook is het mogelijk dat uw organisatie met andere leveranciers afspraken heeft
  gemaakt.
De leveranciers van de getoonde voorbeelden zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de door hen te
  verkopen en reeds verkochte producten. De makers en samenstellers van de software evenals Veneca, 
  FNV Catering, CNV BedrijvenBond, De Unie en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
  accepteren hier geen enkele verantwoordelijkheid voor. Veneca, FNV Catering, CNV BedrijvenBond, 
  de Unie en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn niet aansprakelijk voor
  aanspraken van in de software genoemde derden terzake van (eventuele) inbreuk op intellectuele
  eigendomsrechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde
  mededinging e.d. daaronder begrepen.
Ieder aangedragen voorbeeld van een oplossing moet vertaald worden in maatwerk binnen het bedrijf. 
  U dient rekening te houden met de gebruikelijke aanschafprocedures in uw organisatie.

 Akkoord, naar het oplossingenboek